استراتژی سازمان FAO در مورد تغییرات آب و هوایی 2022-2031

گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) با عنوان “استراتژی سازمان FAO در مورد تغییرات آب و هوایی 2022-2031” به بررسی نقش سیستم‌های غذایی و کشاورزی در مقابله با تغییرات آب و هوایی و افزایش ظرفیت سازگاری با تغییرات آب و هوا پرداخته است.

بر اساس جدیدترین گزارش‌های پنل مطالعاتی بین دولت ها، ضرورت اقدام فوری در مورد تاثیرات تغییرات آب و هوایی بر سیستم‌های غذایی و کشاورزی هرگز از این واضح‌تر نبوده است.

سیستم‌های غذایی و کشاورزی باید نسبت به تاثیرات کنونی و آینده تغییرات آب و هوایی مقاوم‌تر شوند و از راهکارهای نوآورانه برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اقدامات سازگاری استفاده کنند.

استراتژی FAO در تغییرات آب و هوا شامل سه محور اصلی است:
تقویت سیاست‌گذاری و حکمرانی جهانی و منطقه‌ای
توسعه ظرفیت‌های کشورها برای اقدامات آب و هوایی
گسترش اقدامات عملی در سطح محلی

هدف این استراتژی کمک به کشورها برای پیاده‌سازی تعهدات اقدامات آب و هوایی‌شان از طریق سیستم‌های غذایی و کشاورزی پایدارتر، مقاوم‌تر و کم‌کربن‌تر است.

فائو (FAO) با این استراتژی تلاش می‌کند تا در سطوح جهانی، منطقه‌ای، ملی و محلی برای تبدیل سیستم‌های غذایی و کشاورزی به بخشی از راه حل مقابله با تغییرات آب و هوایی عمل کند.

لینک اصل مقاله برای مطاله بیشتر