مدیران

عبدالرضا عمید

رئیس هیات مدیره

حمید مصاحبی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

بهرام امینی پوری

عضو هیات مدیره