مدیریت طرح

این امور با توجه به دانش و سوابق ارزنده، تیم مدیریت و کارشناسان شرکت (همسو با نیاز کارفرمایان مختلف در جهت جلوگیری از گسترش سازمانی آنها و هماهنگی در اختیارات و مسئولیت­ها، با بکارگیری دانش، مهارت­ها، ابزارها و تکنیک ­های مختلف در جهت تحقق اهداف پروژه­ های محوله فعالیت می­ نماید.

حضور بیش از 150 نفر نیروی انسانی متبحر و کارآزموده در تخصص­ های مختلف در این امور به همراه رضایت کارفرمایان از سطح کمی و کیفی خدمات ارائه شده ناشی از اعمال مدیریت مستقیم و روزانه در پروژه­ ها شرکت جاماب را صاحب دانش و تجربه­ های مهم در یکی از پیشرفته­ ترین روش­های اجرایی طرح نموده است.

پروژه های مدیریت طرح

  • مدیریت طرح فعالیت های آبزی پروری و صید آبزیان (کارفرما:موسسه جهاد نصر)
  • مدیریت طرح بر اجرای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی، زهکشی زیرزمینی و تجهیز و نوسازی بخشی از اراضی دشتهای استان خوزستان حوزه رودخانه های دز و کارون (کارفرما: موسسه جهاد نصر)
  • مدیریت طرح شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی رودخانه های مرزی استان آذربایجان غربی 
   (کارفرما: موسسه جهاد نصر)
  • مدیریت طرح سامانه های نوین آبیاری (کارفرما: معاونت آب و خاک جهاد کشاورزی)
  • انجام خدمات مدیریت طرح (عامل چهارم) پروژه های مطالعاتی و اجرایی شهرک های کشاورزی
   (کارفرما: شرکت شهرک های کشاورزی)